శ్రీకాకుళం జిల్లా
 • పొందూరు
 • కేశవదాసుపురం
 • లోలుగు
 • నర్సపుర అగ్రహారం
 • లక్ష్మీపేట
 • లక్ష్మీపురం
 • జి. శిగడాం
  • జి. శిగడాం
  • మధుపాం
  • నలిపేట
 • రేగిడి ఆముదాలవలస
  • వెంకంపేట
  • కొండవలన
 • సంతకవిటి
  • తాలాడ
 • వంగర
  • సంగాం
  • అరసాడ
 • రాజాం
  • రాజాం టౌన్
  • బొద్దాం
 • పాతపట్నం
  • సీది
  • కొరసవాడ
  • గంగుపేట
  • రొంపివలస
  • రోమదల
  • చకిపల్లి
  • సాయిపల్లి
  • పర్లకిమిడి
  • రాణిపేట
  • కాగువాడ
  • బూరగం
  • తిడ్డిమి
  • తామర
  • తీమర
  • లోగిడి
  • సీతారామపల్లి
  • భోలుభద్ర
  • కవిటి
 • పాలకొండ
  • పాలకొండ
  • నందివాడ
  • ఆర్గలి (ఆరదల)
 • వీరఘట్టం
  • వీరఘట్టం
  • బిటివాడ
  • మెట్ట వెంకటాపురం
 • కుమ్మరిగుంట
 • జేరిపేట
 • శ్రీకాకుళం
 • కృష్ణా పార్కు
 • బరాఠంవీధి
 • వైష్ణపువీధి
 • నిజంబద్ర
 • నాగాసిపేట
 • నర్సన్న పేట
 • బారిగివల్స (బొరిగివలన)
 • పాతవట్నం
 • కొర్పవాడ
 • కాగువాడ
 • రొంపివలస
 • అవలింగం
 • పెద లక్ష్మీపురం
 • కల్లట
 • సాగిపిల్లి
 • గాటిలక్ష్మిపురం
 • మెలియాపుట్టి
 • ఇచ్చాపురం
 • కలివరం
 • కంటగడ
 • రాణిటేట
 • జగన్నాధపురం
 • పర్లాకిమిడి
 • జలుమూరు
 • సారవ కోట
 • హిర
 • ఆముదాలవలస
 • కొత్తూరు
 • ఎచ్చెర్ల
  • చిలకపాలెం
  • గాడుపేట
  • అల్లీ నగరం
 • రణస్టలం
 • లానేరు
 • కొనంపేట
 • లావేరు
  • మురపాక
  • బుడుమూరు
  • లక్ష్మీపురం
 • గార
  • శ్రీకూర్మం
  • నిజామబాద్
విజయనగరం జిల్లా
 • విజయనగరం
  • అవనాపువీధి
  • నల్లావీధి
  • జర్జాపువీధి
  • బుచ్చన్న కోనేరు
  • పడమరబట్టి వీధి
  • పరపతివీధి
  • నాగవంశం వీధి
  • తూర్పుబలిజవీధి
  • కొత దేవరవీధి
  • దాసన్న పేట
  • బందపాలెం
  • జగన్నాధపురం (రాజీనగర్)
  • ఎరుకుల పేట
  • పోలయ్యపేట
  • మజ్జివీధి
  • అశోకనగర్
  • V.T.అగ్రహారం
  • పూల్ బాగ్ కాలనీ
  • హుకుంపేట
  • గాజుల రేగ
 • శృంగవరపుకోట మండలం:
  • శృంగవరపుకోట
  • సీతంపేట
  • ధర్మవరము
 • గజపతినగరం మండలం:
  • గజపతినగరం
  • భూదేవిపేట
  • గంగచోళ్ల పెంట
  • బంగారమ్మ పేట
  • పురిటిపెంట
 • జామి మండలం:
  • జామి
  • అన్నమరాజుపేట
 • భోగాపురము మండలం:
  • భోగాపురము
  • లింగాలవలన (గూడెపువలస)
  • మహరాజుపేట
  • రావాడ
  • పోలిపల్లి
  • రాజాపులోవ
 • డెంకాడ మండలం:
  • డెంకాడ
  • మోదవలస
  • గుండాలపేట
  • పెదతాడివాడ
  • చందకపేట
  • కొండయ్యపాలెం
 • నెల్లిమర్ల మండలం:
  • నెల్లిమర్ల
  • జరజాపుపేట
 • సాలూరు మండలం:
  • తోణ్ణాం
  • మామిడిపల్లి (ముఖాసా)
  • మామిడిపల్లి
  • సాలూరు
  • పాచిపెంట
  • శివరాంపురం
  • పెద్దపదము
  • పెదచామలాపల్లి
 • గండ్యాడ మండలం:
  • గండ్యాడ
  • సామలాపల్లి
  • పినవేమలి (విజయనగరం)
  • పెదనేమలి
 • శీతానగరము
 • పార్వతీపురము
 • రామభద్రపురం
 • భూశయ్యవలస
 • బొబ్బిలి
 • దేవుపల్లి
 • కుమిలి
 • ఆరికతోట
 • మెడపల్లి
 • చిన్న సామాలపల్లి
 • కుంటిన వలస
 • బంగారంపేట
 • పురిటిపెంట
 • ఇల్లా మామిడిపల్లి
 • రెల్లి వలస
 • ఇద్దనవలస
 • విజయరాంపురం
 • విజయరాంపురం దతి రాజేరు (దాపరిపేట, పురిటి)
 • నరవ
విశాఖ జిల్లా
 • విశాఖపట్టణము (అర్బన్):
  • NAD
  • అక్కయ్య పాలెం
  • మాధవధార
  • సీతంపేట
  • ప్రకాశరావు పేట
  • కనకలవీధి
  • కుమ్మరవీధి
  • మద్దిలపాలెం
  • పిఠాపురం కాలనీ
  • సీతమ్మ ధార
  • H.B.కోలనీ
  • ఇందిరానగర్
  • సుందరనగర్
  • హనుమంతువాక
  • విశాలక్షినగర్
  • చినగదిలి
  • దీనదయాల్ నగర్
  • పార్వతీనగర్
  • వివేకానందనగర్
  • అరిలోవ
  • S.I.G. నగర్
  • రవీంద్రనగర్
  • ఆదర్శనగర్
  • కనకల దిబ్బ
  • శాంతిపురం
  • కాంతినగర్
  • నక్కవానిపాలెం
  • వెలంపేట
  • రేసపువానిపాలెం
  • శివాజీపాలెం
  • ఇసుకతోట
  • రామ్ నగర్
  • ఎండాడ
  • P. M. పాలెం
  • సింహాద్రిపురం
  • డైరీఫారం
  • ఆదర్శనగర్
 • గాజువాక ఏరియా:
  • గాజువాక
  • నౌసానా బాగ్ గేటు
  • మల్కాపురం
  • శ్రీహరిపురం
  • BHPV
 • సింహాచలం ఏరియా:
  • సింహాచలం
  • వేపగుంట
 • భీమునిపట్నం మండలం:
  • భీమునిపట్నం
  • తగరపువలస
  • అవనాం
  • తాటితూరు
  • మజ్జివలస
  • నారాయణరాజుపేట
  • మోదవలస
  • మహరాజుపేట
  • లోవ
  • దాకమరి
  • లక్ష్మీపురము
  • మద్దిలి పేట
  • సినగబండ
 • పద్మనాభం మండలం:
  • పద్మనాభం
  • కృష్ణాపురం
  • మద్ది
  • ఇసుకలపాలెం
  • విలానాఖాన్ పాలెం
  • తునివలన
  • సంగాల
  • పొట్నూరు
  • ఆర్చకునిపాలెం
  • పల్లి
  • విజయరాంపురం
  • లచ్చు
  • గునిపాలెం
  • తుని పొలం
  • బాందేవుపురం
 • ఆనందపురం మండలం:
  • ఆనందపురం
  • బోని
  • రాణిపేట
 • అనకాపల్లి:
  • అనకాపల్లి
  • నాగవంశం వీధి
  • స్టేషన్ రోడ్డు
  • కశింకోట
  • తుమ్మపాల
  • దర్జీ నగర్ (బవులవాడ)
  • చోడవరం
తూర్పు గోదావరి జిల్లా
 • రాజమండ్రి
 • ధవళేశ్వరం
 • సోమేశ్వరం
 • రాయవరం
 • సామర్లకోట
 • బొమ్మదేవు
 • మండపేట
 • ఏలేశ్వరం
 • చెల్లూరు
 • యానాం
 • వందలపాక
 • పెరబ్రహ్మదేవం (సామర్లకోట)
 • లింగవర్తి
 • కాకినాడ
 • పిఠాపురం
 • భోగం కొత్తురు
 • తుని
 • రాజానగరం
 • రావులపాలెం
 • జగ్గంపేట
 • కోరుకోండ
 • ప్రత్తిపాడు
 • గొల్లప్రోలు
 • బిక్కవోలు
 • గోకవరం
 • ముమ్మిడివరం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా
 • ఏలూరు:
  • సత్రంపాడు
  • శాంతినగర్
  • కట్టా సుబ్బారావు తోట
  • రామచంద్రరావు పేట
  • తుర్పు వేధి
  • నరశింహరావు పేట
  • జలిపూడి
  • టాంగెల్లాముడి
  • వంగయ గుడెం సెంటర్
  • ఏలూరు వన్ టౌన్ ఏరియా
  • ఏలూరు 2 టౌన్ ఏరియా
  • శనివారపు పేట
  • చాటపర్రు
  • వెంకటాపురం
  • పొణంగి
 • పోతునూరు
 • ఉండ్రాజవరం
 • విజయరాయీ
 • సీతారామపురం
 • గుండుగోలను
 • తాడేపల్లిగుడెం
 • దెందులూరు
 • భీమవరం
 • భీమడోలు
 • నిడదవోలు
 • చాగల్లు
 • సకలకొత్తపల్లి
 • పెదపాడు
 • ఉంగటూరు
 • తణుకు
 • వేల్పూర్
 • ఉండి
 • సత్యన్నారాయణపురం
 • పోలవరం
 • హనుమాన్ జంక్షన్
 • జంగారెడ్డిగూడెం
కృష్ణా జిల్లా
 • విజయవాడ
 • కృష్ణలంక
 • భవానీపురం
 • మధుర నగర్
 • వాంబే కాలనీ
 • అగిరి పల్లి
 • రాణిగారి తోట
 • కొత్త రాజరాజేశ్వరి పేట మరియు పాత రాజరాజేశ్వరి పేట
 • కోత్తపేట
 • చిట్టినగర్
 • గుణదల
 • రామవరప్పాడు
 • మొఘల్ రాజ్ పురం
 • గొల్లపూడి
 • గొల్లపాలెం గట్టు
 • రోకళ్ళపాలెం
 • అజిత్ సింగ్ నగర్
 • జక్కంపూడి కాలనీ
 • సీతానగరం
 • తాడేపల్లి
 • ప్రకాష్ నగర్
 • పాయకాపురం
 • సుందరయ్య నగర్
 • కండ్రిక
 • రాజీవ్ నగర్
 • విద్యాధర పురం
 • ఎనమలకుదురు
 • పెనమలూరు
 • కంకిపాడు
 • ఉయ్యురు
 • గన్నవరం
 • రామా నగర్
 • నిదామనూరు
 • ఇబ్రహీంపట్నం
గుంటూరు జిల్లా
 • గుంటూరు
 • కుంట (బస్తరు)
ఖమ్మం జిల్లా
 • పాల్వంచ
 • మార్కాపురం
 • భద్రాచలం
 • దమ్ముగూడెం
 • జంగారెడ్డిగూడెం