• అప్పురోభుక్త, అప్పురుబోతు, అప్పురుభుక్త
 • అప్పికొండ
 • అక్కందర
 • అసుర
 • అనకాపల్లి
 • అవనాపు, ఆనాపు
 • ఎన్నింటి, యెన్నింటి, యెర్నింటి
 • ఎచ్చర్ల
 • ఎర్రుబోతు
 • ఓసిగిన్ని, ఓసిగిని
 • ఓతాగుండు
 • కంటుభుక్త, కంటుబోతు, కండుబోతు
 • కనకల, కనకాల
 • కంచి
 • కల్లిబిల్లి
 • కేశుభుక్త,కేశుబోతు
 • కథికల,కటికల
 • కునితల
 • కర్రుభుక్త, కర్రుబోతు
 • కర్రి
 • కాళ్ల, కాళ్ళ
 • కునేటి, కుదేటి
 • కోలా, కోనిళ
 • కిల్లింపర్తి, కిల్లింపుడి, కిల్లంపుడి
 • కిల్లింపల్లి, కిల్లింపూడి
 • కురాని
 • కిరాల
 • కొంకి
 • కొన్న, కొన్ని
 • కొండల, కొండ్ల
 • గుతాపల్లి
 • గుల్లిపల్లి
 • గడ్ది బుగత
 • గరక
 • గండి
 • గాడు, గాడి
 • గంగుల, గంగల
 • గణపతి
 • గంగిరెడ్ల
 • చింతకాయల
 • చింతపల్లి
 • చిలక, చిలకా
 • చెల్లూరు, చెల్లూరి
 • జరజాపు
 • జగ్గిన్నిట, జగ్గిన, జగ్గినేని
 • జగ్గిరపు
 • జామి, జలుమూరు
 • జమ్ము
 • డొకర
 • డొంక
 • డింగి
 • తమ్మిన
 • తమ్మినేని
 • తుమ్మి, తుమ్మిడి, తుమ్ము
 • దండు
 • దార్ల
 • దోమ, దాము
 • దాసరి
 • దారపోతు
 • నంది
 • నల్లి
 • నామాల
 • నల్లి, నళ్ళి
 • నమ్మి
 • నువ్వుబోతు, నూబోతు
 • నిమ్మకాయల
 • నింగిబోతు
 • నింగి
 • పట్నాల
 • పొట్టి
 • పల్లి, పిల్లి
 • పట్నాని
 • పొరుగు, పొడుగు
 • పరశుబోతు, పరశుభుక్త
 • పొలుబోతు
 • పోనునేని, పొతినేని
 • పోలేటి, పోల్నేటి, పోల్నాటి
 • పందిరి
 • పసుపురెడ్డిపడాల
 • పాలకొండ
 • పోతల
 • పోలనేటి, పోలినాటి
 • బూస, బోన
 • బొడ్డు
 • బోలే, బాలి
 • బాయి
 • బుగత
 • బుడుమురు
 • బోయి
 • బింగి
 • బోని, బోను
 • బెల్లాన, బెల్లాని
 • బెవర
 • బెసన
 • బక్క
 • బేరి
 • బంక
 • మద్దిల, మద్దుల
 • మొకర
 • మువ్వ
 • ముగ్గు
 • ముకుంద
 • ముద్గారు
 • ముని
 • మందల
 • మసాద
 • మద్దు
 • మల్లిక
 • కటికల
 • తూర్పాటి
 • తాసుబిల్లి
 • తాళ్ళ
 • తాలాడ, తాలాడి
 • దత్తివలస
 • మమిడిపల్లి
 • రాయిన, రాయాన, రాయి
 • రాంబిల్లి, రాబిల్లి
 • రామిన్ని, రావిన, రామేన
 • రాంభుక్త, రాంభక్త, రాంబోతు
 • రాయిపల్లి
 • రావుపల్లి
 • రామసింగి
 • రాళ్ళబండి
 • రంగుబోతు
 • లింగిబోతు
 • లచ్చు బుగత, లచ్చుభుక్త,
  నచ్చుభుక్త
 • లచ్చు బోతు
 • వడ్నాల
 • వాసిగాని, వాచిగాని
 • వారకాంతులు
 • వాలపల్లి
 • వెంపటావు
 • సుకాశి
 • సుంకర
 • సంకురబోతు
 • సుంకురబోతు
 • సంకురభుక్త, సంకురబుగత
 • సకిరి
 • సముద్రపు, సముద్రాస
 • సప్ప, సొప్ప
 • సుధా
 • సుద్దాపు
 • సున్న
 • సురాల
 • సీతా
 • సారిపల్లి
 • సామిన్న
 • సాసుపల్లి, సాసుబిల్లి
 • సున్నపు
 • సుఖవాసి
 • సరసాల
 • సోడిగింజల
 • సాలూరు
 • సంపంగి
 • సింగంపల్లి
 • సత్తిన
 • హంస
 • హరి
 • హనుమంతు
 • బొప్పాన
 • లక్క
 • వొమ్మి
 • సిర్ర
 • పెద్దింటి
 • ఏపూరి
 • తాటితూరు, తారుతూరు
 • తెలకల
 • రామకృష్ణ